Általános Szerződési Feltételek

Nyilatkozat a Felhasználási Feltételekről

Ahhoz, hogy igénybe vehessem a RAGE ROOM BUDAPEST által biztosított szolgáltatásokat, felszerelést, és létesítményeket, jelen szerződésben tudomásul veszem és elfogadom az alábbi feltételeket:

KOCKÁZATVÁLLALÁS

Tudomásul veszem, hogy a Rage Room használata, illetve a Rage Roommal kapcsolatos tevékenység végzése, felszerelések és szolgáltatások igénybevétele veszélyekkel és kockázatokkal jár.

Egy Rage Room -ban való részvétel, vagy ehhez kapcsolódó tevékenység szokatlan módon terhelheti a szervezetet, és nem ajánlott asztmával, epilepsziával, szívelégtelenséggel, légzési rendellenességgel, magas vérnyomással, csontokat, porcokat, szalagokat érintő problémákkal küzdő, vagy instabil mentális állapotban lévő személyeknek.

Várandós, vagy esetlegesen várandós nőknek, illetve alkohol, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt lévő személyeknek kimondottan ellenjavallt és tilos a Rage Room használata!

Tisztában vagyok vele, hogy amennyiben bármilyen kérdés merül fel az egészségügyi állapotomat illetően, ügyeletes orvosomat keressem fel. Teljeskörű tájékoztatást kaptam a Rage Room szolgáltatásairól, felszerelésről, és a Rage Room által működtetett létesítményről, és alkalmam volt fentiekkel kapcsolatos kérdésemet feltenni, amennyiben felmerült ilyen. Teljes tudatában vagyok mindenfajta velejáró kockázatnak, ami előfordulhat a Rage Room szolgáltatásainak, eszközeinek, és létesítményeinek igénybevételéből adódóan, amik -nem kizárólagosan – a következők lehetnek:

  1. Bármilyen sérülés, beleértve a súlyos sérüléseket, és halált, ami a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények igénybevétele során előfordulhat, ide tartozik: törmelékben való megbotlás, vagy elcsúszás következtében történő esés - akár ideiglenesen, vagy állandóan odahelyezett - felszerelésre, a földre, emberekre, vagy törmelékre; védőfelszerelés helytelen viselése, vagy viselésének elmulasztása; repülő törmelék által okozott sérülés; továbbá bármilyen egyéb okból előforduló, a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények igénybevétele során felmerülő sérülés
  2. Mások tevékenységére vagy mulasztására visszavezethető sérülés, nem kizárólagosan ide értendő: mások csúszása, botlása, esése, illetőleg repülő törmelék által okozott sérülés
  3. Törmelék, törött tárgyak, vagy bármi más felület, személy vagy felszerelés áltat ejtett vágás, horzsolás
  4. Sokk, stressz, vagy bármi más egészségügyi tényező által keletkezett sérülés
  5. Bármiféle már meglévő betegség, sérülés, vagy egyéb egészségügyi állapot súlyosbodása
  6. Bármely védőfelszerelés, fegyver vagy egyéb eszköz helytelen használata, használatának elmulasztása
  7. A Rage Room dolgozói által nyújtott instrukciók be nem tartása, vagy az ezekre vonatkozó bármiféle felmerülő kérdés, segítségkérés elmulasztása
  8. Bármilyen sérülés, ami a helyiségekben bármi okból kifolyó tartózkodás során keletkezhet, ide értve, de nem korlátozva a következőkre: csúszás, botlás, esés, és minden egyéb a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használatával vagy a Rage Room által szervezett tevékenységekkel járó kockázatból eredő sérülés

Tudomásul veszem, hogy a fent említett eshetőségek nem foglalják magukban az összes lehetséges kockázatot. Elismerem, hogy a fel nem sorolt kockázatok  semmilyen formában nem befolyásolják ezen kockázati, felmentési, és kárpótlás mértékét.

FELMENTÉS

Ami a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használatát, vagy bármi, a Rage Room által szervezett vagy a Rage Roomban megtartott programon, versenyen, közösségi eseményen, összejövetelen vagy tevékenységben való részvételemet illeti; mentesítem a Rage Roomot, illetve minden tagját, ügyintézőjét, tisztviselőjét, igazgatóját, tulajdonosát, dolgozóját, ügynökét és szerződő felét bárminemű olyan felelősség, per, követelés, igény, és kártérítés (beleértve az ügyvédi díjakat és egyéb ezzel járó kiadásokat), veszteség és kiadások alól, amik részemről, akár a használatból, ott tartózkodásból, vagy bármi egyéb okból felmerülnének; legyen szó felügyelt vagy felügyelet nélküli eseményről, ide értve, de nem kizárólagosan azon követeléseket, melyek a tulajdont ért károkat, személyt ért sérüléseket érintik.

KÁRTALANÍTÁS

Kijelentem, hogy felmentem a Rage Roomot, illetve minden tagját, ügyintézőjét, tisztviselőjét, igazgatóját, tulajdonosát, dolgozóját, ügynökét és szerződő felét bárminemű olyan felelősség, per, követelés, igény, felmerülő kár, veszteség és kiadások alól, amik részemről, akár a használatból, ott tartózkodásból, vagy bármi egyéb okból felmerülnének a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használatából kifolyólag, tekintet nélkül arra, hogy fennáll-e bármilyen állítás vagy vád bármely fél (a Rage Roomot is ide értve) részéről elkövetett gondatlanság vagy mulasztás miatt.

Megértem és egyet értek azzal, hogy a Rage Room és annak személyzete fenntartja a jogot, hogy megtagadja a létesítményeihez való hozzáférést bárkitől, akár végleges, akár ideiglenes hatállyal, amennyiben a Rage Room irányelveinek, szabályainak megszegése, bármilyen veszélyesnek vagy helytelennek ítélt magatartás tanúsítása fennáll, illetve bármi egyéb okból, melyből kifolyólag ennek szükségét látják.

A Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használata alatt beleegyezem, hogy a Rage Room bármilyen formátumú felvételt készítsen rólam, és beleegyezem, hogy ezek a felvételek bármilyen célra felhasználhatók legyenek, amit a Rage Room a legjobb belátása szerint helyénvalónak ítél. A Rage Room hozzáadhatja az e-mail címemet a levelezőlistájához, amin keresztül híreket és promóciókat közölhet velem.

Ez a megállapodás kötelező érvényű az örököseimre, legközelebbi hozzátartozóimra, végrehajtóimra, ügyintézőimre vagy jogutódaimra, elhalálozásom vagy cselekvőképtelenné válásom esetén. Aláírásommal lemondok azon jogomról, hogy bírósági intézkedésekhez folyamodjak bármilyen a Rage Room által működtetett területen való tartózkodás, illetve a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények használata során felmerülő károm megtérítése, vagy személyi sérülés, esetleges elhalálozás, illetve tulajdoni kár keletkezése okán felmerülő jogorvoslat megszerzése céljából.

Kijelentem, hogy 18. életévemet betöltöttem, és jogilag alkalmas vagyok ezen szerződés aláírására. A Kockázatvállalási, Felmentési és Kártalanítási nyilatkozat kötelező érvényű jogutódaimra, örököseimre, képviselőimre, végrehajtóimra és ügyintézőimre. Amennyiben 18. életévemet nem töltöttem be, ezt a felhatalmazást szülőnek vagy gondviselőnek is ki kell töltenie, alá kell írnia.

A tevékenységben való részvételem önkéntes, és döntésem változatlan az itt felsorolt kockázatok ellenére is. Igazolom, hogy megfelelő biztossítással rendelkezem, ami fedezi részvételből adódó, itt okozott vagy elszenvedett sérüléseket és károkat egyaránt. Továbbá tanúsítom, hogy nincsen, de legalábbis nem tudok olyan egészségi vagy fizikai állapotomról, ami befolyásolná a Rage Room által fenntartott szolgáltatások, felszerelés, és létesítmények biztonságos használatát. Amennyiben mégis felmerül bármi ilyenfajta állapot, készséggel vállalok és viselek minden ez által közvetve vagy közvetlenül előforduló kockázati lehetőséget.

Beleegyezek, hogy amennyiben ezen megállapodás bármely része hiányosnak vagy végrehajthatatlannak minősül, a szerződés többi része ezzel sem érvényét, sem hatályát nem veszti.

Ezen dokumentum elolvasására megvolt minden lehetőségem, ahogy arra is, hogy bármilyen kapcsolódó kérdést feltehessek. A szerződés aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben bárki megsérül, vagy tulajdonkár keletkezik, amíg a helyiségekben tartózkodom; törvényes bíróság is úgy találhatja, hogy lemondtam minden olyan jogomról, amely megengedné, hogy pert folytassak a Rage Room, vagy bármely tagja, ügyvezetője, tisztviselője, igazgatója, tulajdonosa, dolgozója, ügynöke vagy szerződő fele ellen azoknál a követeléseknél fogva, amik alól felmentettem őket a jelen szerződésben.

Az ÁSZF letöltéséhez kattints ide.

1000+ Elégedett Romboló
Prémium Eszközök
Garantált Biztonság
+36 20 555 0 111